สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร.

บทวิทยุ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญกับ สสร

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนและเมื่อมีการลงนามในการทำสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ

อรณิช รุ่งธิปานนท์

สนธิสัญญา เป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างประเทศ หรือเป็นข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งคู่สัญญาที่ทำความตกลงจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ กฎระเบียบในสนธิสัญญานั้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้รัฐบาลไทยทำสนธิสัญญาได้ แต่หากข้อตกลงในสนธิสัญญามีผลเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรืออำนาจของประเทศ หรือจำเป็นต้องให้รัฐสภาออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับให้เป็นไปตามสนธิสัญญานั้น รัฐบาลต้องแจ้งให้ รัฐสภารับทราบและให้ความเห็นชอบต่อสนธิสัญญานั้นด้วย จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญ ฉบับที่ผ่านมา กำหนดให้ การทำสนธิสัญญาเป็นเพียงหน้าที่ของรัฐบาลกับรัฐสภาเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ สนธิสัญญาย่อม มีผลต่อประชาชนของประเทศที่ร่วมทำสัญญา การทำสนธิสัญญาจึงต้องทำด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นสำคัญ

ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงได้ให้บทบาทแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำสนธิสัญญาของประเทศด้วย โดยรัฐบาลจะต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสนธิสัญญาที่จะเข้าทำความตกลง เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และรัฐบาลจะได้นำข้อมูลจากประชาชน มาประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าทำสนธิสัญญานั้นด้วย นอกจากนี้ หากเป็นการทำสนธิสัญญาที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศ รัฐบาลจะทำโดยลำพังไม่ได้ จะต้องให้ รัฐสภาเห็นชอบด้วย และเมื่อรัฐบาลเข้าทำสนธิสัญญาแล้ว รัฐบาลต้องเผยแพร่รายละเอียดของสนธิสัญญาให้ประชาชนได้รับทราบ และเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อตกลงในสนธิสัญญาแล้ว และเกิดผลกระทบต่อประชาชน รัฐบาลต้องดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสียหายอย่าง เหมาะสมและเป็นธรรม