ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ | สืบค้นรัฐธรรมนูญ | การประชุมสปช. | การประชุมสนช. | รัฐธรรมนูญไทย

 

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดขึ้นตามมาตรา 32 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุม 10 เรื่อง ตามมาตรา 35 การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญต้องแล้วเสร็จภานใน 120 วัน นับแต่วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมาธิการ จํานวน 36 คน

 

เอกสารประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ความต่างของรัฐธรรมนูญปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี 59)

เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี 2540 - 2550 และรัฐธรรมนูญ ปี 2560 [นายนาถะ ดวงวิชัย กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]

ความต่างของรัฐธรรมนูญปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี 59)

ความต่างของรัฐธรรมนูญปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ (ปี 59) [นายนาถะ ดวงวิชัย กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]

เทียบรัฐธรรมนูญปี 2540 -2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี 59)

เทียบรัฐธรรมนูญปี 2540 -2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี 59) [นายนาถะ ดวงวิชัย กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... พร้อมด้วย รายงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ)

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... พร้อมด้วย รายงานของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]

เจตนารมณ์หลักของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ)

เจตนารมณ์หลักของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตารางสรุปเจตนารมณ์รายมาตราของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย... (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้ทั้งฉบับ) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ตารางประมวลผลการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน

ตารางประมวลผลการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน [คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]

ตารางการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

ตารางการเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ [คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]

รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา รัฐธรรมนูญใหม่ที่คนไทยปรารถนา [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า]
คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก อนาคตประเทศไทย : เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก : ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก อนาคตประเทศไทย : เหตุใดประชาชนต้องมาร่วมกันประชาเสวนาหาทางออกให้ประเทศ [ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล สถาบันพระปกเกล้า]
เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58) เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปฏิรูป (ปี 58) [กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเผยแพร่ประชาชน) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเผยแพร่ประชาชน) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ ตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง และมาตรา 36 วรรคหนึ่ง และส่งให้คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 36 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557) ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
 
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (Info-graphic) สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ (Info-graphic) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป [คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสถาบันพัมนาองค์กรชุมชน]
เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม[คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20... รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20... รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]

การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม (แผนภาพ) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม (แผนภาพ) [คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ]
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดกรอบคำนิยามของเงินแผ่นดินและการกำหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐ" รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การกำหนดกรอบคำนิยามของเงินแผ่นดินและการกำหนดแนวทางในการตรากฎหมายการเงินการคลังของรัฐ" [คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 4 (หมวด 5 การคลังและงบประมาณของรัฐ) ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]
เทียบความต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ พุทธศักราช 2550 ที่มีการแก้ไข พร้อมเหตุผลโดยสังเขป เทียบความต่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับ พุทธศักราช 2550 ที่มีการแก้ไข พร้อมเหตุผลโดยสังเขป [กลุ่มงานประธานรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2557 เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475-2557 [ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 [สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]
Lexis Nexis

หนังสือ/บทความเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเยอรมันและฝรั่งเศส (จากฐานข้อมูล Lexis/Nexis)

 

bullet ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับต่าง ๆ

2540 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภาร่างรัฐธรรมนูญ [คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540]
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540

เล่ม 1 หนังสือนำ รายงานของคณะกรรมาธิการ และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... พร้อมด้วยรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... สภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 เล่ม 2 ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... รายละเอียดการสงวนความเห็นของกรรมาธิการและการสงวนคำแปรญัตติของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
   
 
 
จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปักษ์แรก มกราคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ปักษ์แรก มกราคม 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ปักษ์หลัง มกราคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ปักษ์หลัง มกราคม 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ปักษ์แรก มีนาคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
ปักษ์แรก มีนาคม 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ปักษ์หลัง มีนาคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6
ปักษ์หลัง มีนาคม 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ปักษ์แรก เมษายน 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7
ปักษ์แรก เมษายน 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ปักษ์หลัง เมษายน 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
ปักษ์หลัง เมษายน 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ปักษ์แรก พฤษภาคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9
ปักษ์แรก พฤษภาคม 2558

จุลสารรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ปักษ์แรก กรกฎาคม 2558

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
ปักษ์แรก กรกฎาคม 2558

 

 
       
 

ข้อมูลคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 
ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Upload : 20/4/2558 |
Last updated : 27/6/2560