สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
bullet INTRANET
bullet LIBRARY
ส่งเมล์ถึงสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
Animation รูปจดหมาย

 
ชื่อ
ส่งเมล์
001
นายกนก โตสุรัตน์
mailto:kanok@sskru.com
002
นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
mailto:kbunteongjit@hotmail.com
003
นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
mailto:rungfarm@hotmail.com
004
นายกล้านรงค์ จันทิก  
005
นายการุณ ใสงาม
mailto:karoonsen@hotmail.com
006
รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ
mailto:ktkitti@Kmitl.ac.th
007
ศาสตราจารย์ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม  
008
นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
mailto:kpongpanich@hotmail.com
009
นายคมสัน โพธิ์คง
mailto:ajkomsan@yahoo.com
010
นายจรัญ ภักดีธนากุล
mailto:jarun@moj.go.th
011
ศาสตราจารย์ จรัส สุวรรณมาลา  
012
นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
mailto:chutinunt@boonrawd.co.th
013
ศาสตราจารย์ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
mailto:agrcsr@ku.ac.th
014
รองศาสตราจารย์ เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  
015
นายช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง  
016
นายชนินทร์ บัวประเสริฐ
mailto:chanin_bua@hotmail.com
017
นายชวลิต หมื่นนุช
mailto:chavalitmnn@au.edu
018
นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์  
019
นายชาติชาย แสงสุข
mailto:chaichy_1@hotmail.com
020
นายชาลี กางอิ่ม  
021
นายชำนาญ ภูวิลัย  
022
นายชูชัย ศุภวงศ์
mailto:choochai@nhrc.or.th
023
นายโชคชัย อักษรนันท์
mailto:ARANYA@hi-soft.com
024
ศาสตราจารย์ ไชยยศ เหมะรัชตะ  
025
รองศาสตราจารย์ ดวงสุดา เตโชติรส
mailto:duangsu@hotmail.com
026
นายเดโช สวนานนท์
mailto:dejosavanananda@yahoo.com
027
นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์  
028
พลตำรวจโท ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร  
029
นายธวัช บวรวนิชยกูร  
030
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
mailto:tithiphan.c@chula.ac.th
031
นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง  
032
รองศาสตราจารย์ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
mailto:maktrairat@yahoo.com
033
นายนรนิติ เศรษฐบุตร  
034
นายนิตย์ วังวิวัฒน์
mailto:d_chiangmai_01@nissan-th.com
035
นายนิมิตร ชัยจีระธิกุล  
036
นายนุรักษ์ มาประณีต  
037
นายปกรณ์ ปรียากร
mailto:pakorn@nida.ac.th
038
นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
mailto:Pradith_pittaya@hotmail.com
039
นายประพันธ์ นัยโกวิท
mailto:SEC_COM2@ect.go.th
040
นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ  
041
นายประสงค์ พิทูรกิจจา  
042
นายปริญญา ศิริสารการ
mailto:PARINYA1951@hotmail.com
043
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณราย แสงวิเชีย  
044
นางสาวพวงเพชร สารคุณ
mailto:puangpech@krisdika.go.th
045
นายพิเชียร อำนาจวรประเสริฐ
mailto:pichien_nmnaj@yahoo.com
046
นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
mailto:_Pisit@Leeahtam.com
047
พลเรือเอก พีรศักดิ์ วัชรมูล  
048
นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
mailto:paiboon@concourt.ro.th
049
นายไพโรจน์ พรหมสาส์น
mailto:ratree@tot.co.th
050
นายมนตรี เพชรขุ้ม
mailto:montripet4642@hotmail.com
051
นางมนูญศรี โชติเทวัญ
mailto:manoonsri@sahafarms.com
052
นายมานิจ สุขสมจิตร
mailto:manich@thairath.co.th
053
พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ  
054
นายรัฐ ชูกลิ่น
mailto:RathChuklin@yahoo.com
055
รองศาสตราจารย์ รุจิรา เตชางกูร
mailto:chayanuj.v@pttplc.com
056
รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ
mailto:varakorn@DPU.AC.TH
057
นายวัชรา หงส์ประภัศร
mailto:whongprapas@hotmail.com
058
นายวิชัย รูปขำดี  
059
นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์
mailto:vc.ruang@yahoo.com
060
นายวิชัย ศรีขวัญ
mailto:vc.ruang@yahoo.com
061
นายวิชา มหาคุณ
mailto:vicha_ms@hotmail.com
062
นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์  
063
นายวิทยา คชเขื่อน  
064
นายวิทยา งานทวี
mailto:vitthaya@hadyai.loxinfo.co.th
065
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
mailto:witawad@veloil.com
066
นายวีนัส ม่านมุงศิลป์  
067
นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร  
068
รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย  
069
รองศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช  
070
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
mailto:sakchae@sai.co.th
071
นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น
mailto:tuktik_b@hotmail.com
072
นายศิวะ แสงมณี  
073
นายเศวต ทินกูล  
074
นางสดศรี สัตยธรรม  
075
นายสนั่น อินทรประเสริฐ  
076
นายสมเกียรติ รอดเจริญ  
077
ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์
mailto:l_somkeit@yahoo.com
078
นายสมชัย ฤชุพันธุ์
079
นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
mailto:Srichupan@yahoo.com
080
นายสวัสดิ์ โชติพานิช  
081
นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
mailto:swarng@psru.ac.th
082
นายสวิง ตันอุด
mailto:Sawing66@hotmail.com
083
นายสามขวัญ พนมขวัญ  
084
นายสุนทร จันทร์รังสี
mailto:info@koratdaily@hotmail.com
085
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย  
086
นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล  
087
นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์  
088
นายเสรี นิมะยุ  
089
นายเสรี สุวรรณภานนท์  
090
นายหลักชัย กิตติพล
mailto:LUCKCHAI@thaihua.com
091
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล  
092
นายอภิชาติ ดำดี
mailto:apichatd@hotmail.com
093
นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์
mailto:chonpapath@yahoo.com
094
นายอรัญ ธรรมโน  
095
นางสาวอลิสา พันธุศักดิ์
mailto:alisa@woodland-resort.com
096
นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์  
097
นางอังคณา นีละไพจิตร
mailto:angkhana_nee@hotmail
098
นางสาวอาภา อรรถบูรณ์วงศ์
mailto:apa@ataboon.co.th
099
นายอุทิศ ชูช่วย
mailto:UTITTSKCITY@hotmail.com
100
นายโอกาส เตพละกุล  mailto: Webmaster
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1398
Last update : 14/06/2550