เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
     
       
 
เอกสารประกอบการพิจารณา 1/2550
       
 
อ.พ. 1/2550 การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
 
         
         
Physical Object : กลุ่มงานบริการวิชาการ โทร. 0 2244 2070-2
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 14/06/2550

HOME