SET Corner มุมความรู้ตลาดทุน
Welcome to SET Corner services
     
 
รูปภาพ SET Corner
 
     
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอเชิญชวน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการ บุคคลในวงงานรัฐสภา และผู้สนใจทั่วไป เข้าใช้บริการ "มุมความรู้ตลาดทุน The Stock Exchange of Thailand Corner -SET Corner" ได้ที่ ห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ บริเวณชั้น 1 อาคารรัฐสภา 3 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โทรศัพท์ 0 2244 1080 และ 0 2244 1326-7
       
  " Set corner " หรือมุมความรู้ตลาดทุน เป็นโครงการส่งเสริมการเรียน E-learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา โดยได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน กับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดย ห้องสมุดรัฐสภา สำนักวิชาการ ไปเมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานด้านการลงทุน และเสริมสร้างให้สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา มีความรู้ทางด้านการบริหารเงินส่วนบุคคล สามารถตัดสินใจลงทุนได้ด้วยตนเองตามหลักการและความเหมาะสมต่อไป  
         
 
รูปภาพดอกไม้
ประมวลภาพพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง    
         
 
ภาพเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และประธานในพิธี ภาพรองเลขาธิการฯ และผู้ร่วมงาน
 
         
 
ภาพพิธีลงนาม1 ภาพพิธีลงนาม2
 
         
 
ภาพพิธีตัดริบบิ้น ภาพรับมอบมุม set corner
 
         
 
ภาพเยี่ยมชมมุมความรู้ตลาดทุน1 ภาพเยี่ยมชมมุมความรู้ตลาดทุน2
 
         
 
ภาพรองเลขาธิการฯ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนักวชาการ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ภาพเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์
 
         
 
ภาพมุมความรู้ตลาดทุน ภาพเอกสารแจกฟรี
 
         
 
ภาพหนังสือ ภาพหนังสือ
 
         
 
ภาพมุมความรู้ตลาดทุน
 
         
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0 2244 1398 โทรสาร 0 2244 1083
Last update : 14/06/2550

HOME || Webmaster