สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
logo e-journal รัฐสภา
 
วารสารการเมืองการปกครอง
 
2548
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย.2548)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2548)
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย.2548)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2548)
   
 
2547
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย.2547)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2547)
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พ.ค.-มิ.ย.2547)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค.2547)
   
 
 
Physical Object: กลุ่มงานบริการวิชาการ1Digital Object: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท