สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
logo e-journal รัฐสภา
 
วารสารวิชาการด้านสังคม
 
2548
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (ม.ค.-มี.ค.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (เม.ย.-มิ.ย.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (ก.ค.-ก.ย.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (ต.ค.-ธ.ค.2548)
 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (ม.ค.-มี.ค.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (เม.ย.-มิ.ย.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (ก.ค.-ก.ย.2548)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (ต.ค.-ธ.ค.2548)  
 
2547
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (ต.ค.-ธ.ค.2547)
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2547)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (ต.ค.-ธ.ค.2547)  
 
2546
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2546)
 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2546)
   
 
Physical Object: กลุ่มงานบริการวิชาการ1Digital Object: กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท