สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Animation e-book
ผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  งานวิจัยโดยสถาบันและนักวิชาการอิสระ    
  2550      
  ยังไม่มี 4.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและสุขาภิบาล (พรชัย เทพปัญญา)    
2547
bullet ระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานธุรการในสังกัดรัฐสภา [1] [2]
2546
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง สาระสำคัญและแนวทางการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎรในสิบปีข้างหน้า [1] [2] [3]
2543
    bullet รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตตามทัศนะของประชาชน    
  2542 bullet รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย    
    bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง อำนาจหน้าที่และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาไทยที่มาจากการแต่งตั้ง [1] [2]
 
 
 
 
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย [1] [2]
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย [1] [2]
2541
 
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบรัฐบาลในระบบรัฐสภาไทย ระหว่าง พ.ศ.2518-2539 [1] [2] [3]
 
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทของพรรคการเมืองไทยในการจัดตั้งรัฐบาลผสม [1] [2] [3]
 
 
 
 
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง องค์กรการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : องค์กรจัดการเลือกตั้ง [1] [2]
 
 
 
2540
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองของนักศึกษาในสถาบันราชภัฏ [1] [2] [3]
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจทัศนคติและความพร้อมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ [1] [2]
 
 
bullet รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางในการเพิ่มพูนสมรรถนะของสภาผู้แทนราษฎรไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีคณะทำงานของคณะกรรมาธิการ, ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, การให้บริการข้อมูลทางวิชาการและสวัสดิการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [1] [2]
 
2537
  งานวิจัยโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
         
  2550 bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง บทบาท หน้าที่ การดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ new!    
  2549 bullet ประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเมือง    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลเหตุการณ์วิกฤติการณ์ทางการเมืองภายหลังประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภา พ.ศ. 2549    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ประมวลเหตุการณ์การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของชนชาวไทย    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ม 1 : ปัญหาความไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในกระบวนการเลือกตั้ง    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้ง เล่ม 2 : ปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน    
    bullet แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
  2548 bullet รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความต้องการด้านสารสนเทศของรัฐสภาไทย [1] [2]    
    bullet รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการต่อนโยบายของรัฐบาล    
  2547 bullet รัฐสภาไทย 2538-2544 เล่ม 1 หมวดทั่วไป [1] [2] [3] [4]    
    bullet รัฐสภาไทย 2538-2544 เล่ม 2 หมวดพระราชบัญญัติ หมวดพระราชกำหนด    
    bullet[สารบัญ] [พระราชกำหนด]    
    bulletพระราชบัญญัติ [2538] [2539] [2540] [2541] [2542] [2543] [2544]    
    bullet รัฐสภาไทย 2538-2544 เล่ม 3 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [1] [2]    
2543
bullet รัฐสภาไทย 2517-2537 เล่ม 1 หมวดทั่วไป [1] [2] [3] [4]
bullet รัฐสภาไทย 2517-2537 เล่ม 2 หมวดพระราชบัญญัติ หมวดพระราชกำหนด
    bullet[สารบัญ] [พระราชกำหนด]    
    bulletพระราชบัญญัติ [2517] [2518] [2519] [2520] [2521] [2522] [2523] [2524] [2525] [2526] [2527] [2528] [2529] [2530]    
    [2531] [2532] [2533] [2534] [2535] [2536] [2537]    
  งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา    
         
  2548 bullet ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน ศึกษากรณี: กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี    
    bullet ความคิดเห็นของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครต่อบทบาทของรายการสนทนาข่าวทางโทรทัศน์กับการมีส่วนร่วมทางการเมือง    
         
         
Home
ข้อมูลทุนการวิจัยและพัฒนา : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2244 2067
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Last update: 14/3/2551 Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์