สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รุ่นที่ 1 | รุ่นพิเศษ | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 6
   
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 28 กันยายน 2553
เอกสารวิชาการกรณีศึกษากลุ่ม  
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนต่อประธานรัฐสภา กลุ่มที่ 1
การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสารสนเทศแก่สมาชิกรัฐสภา กลุ่มที่ 2
การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กลุ่มที่ 3
 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

นางชิดสุภางค์ สระคู
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวสุนีติ ขาวสำอางค์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

นางนันทิยา ชายเกตุ
กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและวินิจฉัยของประธานรัฐสภา

นายณัฐกิตติ์ ขำหิรัญ
กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

5. การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายเศรษฐพงษ์ ศรีเลิศ
กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

6. การปรับปรุงงานระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะงานการประชุม

นายวิรัตน์ เนยสูงเนิน
กลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการในการประชุม อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา ของกลุ่มงานนโยบายและเลขานุการ ก.ร.

นายธีรพจน์ สุคนธมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเลขานุการ ก.ร.
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.

8. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเลขานุการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวปิยะธิดา อินทวารี
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารงานกลาง

9. ารเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาววัลลภา แก้ววิบูลย์พันธุ์
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักบริหารงานกลาง

10. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการฝึกอบรม : ศึกษากรณี การบริหารวิทยากรในหลักสูตรของสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวจันทนา ศักดานุวัฒน์วงศ์
กลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม
สำนักพัฒนาบุคลากร

11. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายบุญพา โพธิพันธะราช
กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักพัฒนาบุคลากร

12. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงานภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสุวิสา อินทแพทย์
กลุ่มงานงบประมาณ
สำนักการคลังและงบประมาณ

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร

นางมณฑา แก้วทอง
กลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การยืมเงินทดรองราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวมณฑาน้อยแย้ม
กลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของคณะผู้แทนไทย ของกลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางปราณี หัสถีรักษ์
กลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

16. การเพิ่มประสิทธิภาพการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางปณัสยา จันทราสูงเนิน
กลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวทัศนีย์ มูลสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
สำนักการคลังและงบประมาณ

18. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวณาตยา มาอินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ
สำนักการคลังและงบประมาณ

19. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ณ จุดบริการของกลุ่มงานสวัสดิการ สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางกาญจนา สุขนิวัฒน์ชัย
กลุ่มงานสวัสดิการ
สำนักการคลังและงบประมาณ

20. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์  สำนักการพิมพ์

นางศุภรัตน์ สมรูป
กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์
สำนักการพิมพ์

21. การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์

นางวิไลลักษณ์ กล่อมเมฆ
กลุ่มงานสื่อมวลชน
สำนักประชาสัมพันธ์

22. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำเอกสารข่าวรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพรรณพร สินสวัสดิ์
กลุ่มงานผลิตเอกสาร
สำนักประชาสัมพันธ์

23. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือรัฐสภาสารของกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวอารีย์วรรณ พูลทรัพย์
กลุ่มงานผลิตเอกสาร
สำนักประชาสัมพันธ์

24. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำจุลสารของกลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวอรทัย แสนบุตร
กลุ่มงานผลิตเอกสาร
สำนักประชาสัมพันธ์

25. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาธิปไตยของกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

นางฟ้าดาว คงนคร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์

26. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

นางสาวมันทนา ศรีเพ็ญประภา
กลุ่มงานข่าวและประเมินผล
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

27. การเพิ่มประสิทธิภาพรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาประเภทเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

นางวัชรา ฉิมคล้าย
กลุ่มงานข่าวและประเมินผล
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

28. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรายการวิทยุรายการ "รัฐสภาของเรา" ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค

นางสาวอินทุกร ชนะนนท์
กลุ่มงานข่าวและประเมินผล
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

29. การเพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ประชาธิปไตยผ่านสื่อวิทยุรัฐสภา

นางสาวสุพัตรา พรหมศร
กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

30. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมของกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์

นางสาวนิตยา แก้วเปล่ง
กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

31. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมของหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน

นายมณฑล นพวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

32. การปรับปรุงขีดความสามารถในการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์พหุภาคีขององค์กรนิติบัญญัติ : กรณีศึกษาบทบาทของรัฐสภาไทยในสหภาพรัฐสภา

นางสาวนฐมลย์ พงษ์รอจน์
กลุ่มงานกิจการพิเศษ
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

33. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลด้านต่างประเทศของกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

นางสาวจิรกาญจน์ สงวนพวก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

34. การพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาไทยโดยการศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการของห้องสมุดรัฐสภาไทยกับห้องสมุดรัฐสภาอินเดียเพื่อการพัฒนา

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
กลุ่มงานห้องสมุด 
สำนักวิชาการ

35. การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์
กลุ่มงานห้องสมุด
สำนักวิชาการ

36. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางศิริพร โหตรภวานนท์
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ

37. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลวิชาการด้านการเมืองการปกครองแก่สมาชิกรัฐสภาของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวนวรัตน์ นพคุณ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักวิชาการ

38. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการด้านเศรษฐกิจแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักวิชาการ

39. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพุทธชาติ ทองเอม
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักวิชาการ

40. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายสุเทพ เอี่ยมคง
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักวิชาการ

41. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจดหมายเหตุรัฐสภาของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายณรงค์ ศรีนาค
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ

42. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้านจดหมายเหตุของรัฐสภา

นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ

43. แนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Learning สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายไชยยศ สันต์สังวร
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

44. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณีการบริหารจัดการองค์ประกอบของซอฟต์แวร์

นางสาวจรรยา คำพูน
กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

45. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านวิชาการในการปฏิบัติงานเลขานุการ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาเฉพาะกรณีของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1

นายนพคุณ นพรัตน์
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

46. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม

นางสาวจันทิมา ทองชาติ
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

47. การพัฒนาระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2 สำนักการประชุม

นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2
สำนักการประชุม

48. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของนิติกร กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2 สำนักการประชุม

นางสาวนงทิพา ของสิริวัฒนกุล
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2
สำนักการประชุม

49. การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าบัลลังก์ในที่ประชุมสภา

นางสาวสุภัตรา วรวุฒิธีรกุล
กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2
สำนักการประชุม

50. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในที่ประชุมสภา : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายณัฐพงษ์ สิทธิธรรมศาล
กลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม

51. การเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายเลขานุการในการพิจารณาตรวจสอบวิเคราะห์กระทู้ถาม

นายเทพฤทธิ์ โหมดปราการ
กลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม

52. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานกระทู้ถาม  :  ศึกษากรณีเหตุขัดข้องรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้ถามในราชกิจจานุเบกษา

นายนรชัย ชิดบุรี
กลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม

53. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภา และหนังสือนัดประชุมของกลุ่มงานระเบียบวาระ

นายศุภฤกษ์ ศรีพรหม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
สำนักการประชุม

54. การเพิ่มประสิทธิภาพการร่างกฎหมายของกลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย

นางวัชราภรณ์ รัตนโกเศศ-จันทรเจริญ
กลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

55. การเพิ่มประสิทธิภาพการสอบสวนทางวินัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายเกียรติศักดิ์ ภะมะรินทร์
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สำนักกฎหมาย

56. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ความเห็นทางกฎหมายของสำนักกฎหมาย

นายจักรพันธ์ จันทรเจริญ
กลุ่มงานกฎหมาย 3
สำนักกฎหมาย

57. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจร่างสัญญาของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายกุลพล วัชรกาฬ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย

58. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

นางสาวสโรชา โพธิวัฒน์
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
สำนักกรรมาธิการ 1

59. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในคณะกรรมาธิการการปกครอง (กรณีพิจารณาเรื่องร้องเรียน)

นางสาวนิภา กัวสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถานบันการเงิน
สำนักกรรมาธิการ 1

60. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

นายสุขประกิจ ซื่อสัตย์ไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
สำนักกรรมาธิการ 1

61. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

นางภิรมย์ เจริญรุ่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักกรรมาธิการ 2

62. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

นางสาวดวงจิตร ก่อเจริญวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร
สำนักกรรมาธิการ 2

63. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

นางสาวอมตพร แสงเดช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
สำนักกรรมาธิการ 2

64. การเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการของคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวเตือนใจ ศรประทุม
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักกรรมาธิการ 2

65. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจให้กับคณะกรรมาธิการ

นายชูพงศ์ นิลสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
สำนักกรรมาธิการ 2

66. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย : ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานด้านเลขานุการการประชุมคณะกรรมาธิการ

นายกฤษณะ จ้วงสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
สำนักกรรมาธิการ 3

67. การพัฒนางานด้านงานวิชาการของงานบริการเอกสารอ้างอิง

นางสาวสุภาวดี สุทธิ
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
สำนักกรรมาธิการ 3

68. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางด้านภาษาของกลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวสิรินดา จันทรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สำนักภาษาต่างประเทศ

69. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแปลของกลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวรัชนี เอี่ยมประภาส
กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สำนักภาษาต่างประเทศ

70. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายณัฏฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดทำงบประมาณ
สำนักนโยบายและแผน

71. การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์แผนงานและโครงการสำนักนโยบายและแผน

นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและโครงการ
สำนักนโยบายและแผน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
72. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสุนทรพจน์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวอรนุช แสงจารึก
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
73. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร

74. การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นางวัฒนาพร ลิ้มสมบูรณ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน

75. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี กลุ่มงานบัญชี สำนักการคลังและงบประมาณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางวัลลภา อินตาพวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
สำนักการคลังและงบประมาณ
76. การปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบคำร้องขอของประชาชนที่เข้าชื่อร้องขอถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวจินดา กองแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบ
สำนักกำกับและตรวจสอบ
77. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิชาการในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นายธานินทร์ บุพกิจสิริโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สำนักกรรมาธิการ 1

78. การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนงานวิชาการในการจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้กับกลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นางนพเก้า สุขะนันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักกรรมาธิการ 1

79. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตำรวจ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นางสาวชลธิชา มีแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและตำรวจ
สำนักกรรมาธิการ 2

80. การเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายเลขานุการในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ ของวุฒิสภา

นายดิเรก จันทร์อินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 4
สำนักกรรมาธิการ 2

81. การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าที่ล่ามภาษาจีนของกลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสุวรรณี หุตายน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานภาษาจีนและภาษาอื่น
สำนักภาษาต่างประเทศ
82. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานภาษาอังกฤษ สำนักภาษาต่างประเทศ นายสุพจ หุตายน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานภาษาอังกฤษ
สำนักภาษาต่างประเทศ
83. การเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นายนรมิตร คุณโลกยะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

84. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านวิชาการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา

นายกิตติ เจริญยงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
สำนักกรรมาธิการ 3

85. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนและโครงการ
สำนักนโยบายและแผน

up

 

Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ Upload: 13/12/2559