สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รุ่นที่ 1 | รุ่นพิเศษ | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6
   
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 5 ตุลาคม 2552
เอกสารวิชาการกรณีศึกษากลุ่ม  
ระบบการกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ กลุ่มที่ 1
การพัฒนาการให้บริการยกร่างพระราชบัญญัติแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพงานเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติขั้นกรรมาธิการ กลุ่มที่ 3
 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเลขานุการ : การจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้าน

นายอาคม วุฒิพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ งานพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานนโยบายและแผน : ศึกษากรณีการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

นายนพรัตน์ ทวี
กลุ่มงานนโยบายและแผน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานสารนิเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางฐิติรัตน์ สมศิริวัฒนา
กลุ่มงานสารนิเทศ
สำนักประชาสัมพันธ์

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจุดบริการข้อมูลรัฐสภา

นางหนึ่งฤทัย ฉัตรโท
กลุ่มงานสารนิเทศ
สำนักประชาสัมพันธ์

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

นางสุพรรณี ชีวะไทย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานข่าวและประเมินผล
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการเดินทางเยือนต่างประเทศ

นางสาวดวงดาว จอนสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิธีการทูต
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการของกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักวิชาการ

8. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการของกลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายวิริยะ คล้ายแดง
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักวิชาการ

9. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา

นางสาวพจนา ธิรามนตร์
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาการ

10. การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพจนา พรกนกพิพัฒน์
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

11. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรณีศึกษาการแปลงเสียงภาษาไทยให้เป็นตัวอักษร

นายสุธี ยืนแน่นอน
กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

12. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสัญญา เงินเล็ก
กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

13. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการของกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 สำนักการประชุม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

นางสุภาวดี ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม

14. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

นางสาวปรีญานุช เสือนาค
กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
สำนักการประชุม

15. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลทางกฎหมายของสำนักกฎหมาย

นายสุริยันต์ มีอุบล
กลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

16. การพัฒนางานของวิทยากรของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายภิญญา สันติพลวุฒิ
กลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

17. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลวิชาการด้านเศรษฐกิจในการปฏิบัติงานยกร่างกระทู้ถามของกลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย

นายภาสกร เหล่าหล้า
กลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

18. การเพิ่มประสิทธิภาพงานยกร่างญัตติของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางจารุวรรณ ดวงวิชัย
กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย

19. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรายงานการประชุมแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของกลุ่มงานรายงานการประชุม สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

นางกิตติวรรณ สุคนธมาน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

20. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

นายพิศณุ พลพืชน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
สำนักกรรมาธิการ 1

21. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร
สำนักกรรมาธิการ 2

22. การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวจินดารักษ์ แสงกาญจนวนิช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักกรรมาธิการ 3

23. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

นางกรรณิการ์ ชอินทรวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
สำนักกรรมาธิการ 3

24. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชุติญา สุริยมณฑล
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักกรรมาธิการ 3

25. การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านวิชาการแก่คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม
สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
26. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลทางวิชาการของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
สำนักกรรมาธิการ 1
27. การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ

นางอนงค์ งานเลิศ
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
สำนักกรรมาธิการ 1

28. การเพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนด้านวิชาการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้แก่คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

นายพีระพจน์ รัตนมาลี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
สำนักกรรมาธิการ 2

29. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชุมวุฒิสภา ของสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายสราวุธ สุธราพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานญัตติ
สำนักการประชุม
30. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ Call Center วุฒิสภา 1102 นางรักชนก เกสรทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (CALL CENTER) วุฒิสภา
สำนักประชาสัมพันธ์
31. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของวุฒิสภา

นางอัญธิกา ทองประสม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักการต่างประเทศ

32. การเพิ่มประสิทธิภาพการเสนอความเห็นต่อประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับกระทู้ถาม

นายอัมฤทธิ์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม

up

Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ Upload: 20/4/2553