สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รุ่นที่ 1 | รุ่นพิเศษ | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6
   
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 5 กันยายน 2551
เอกสารวิชาการกรณีศึกษากลุ่ม  
แนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติด้านการเงิน การคลังและด้านงบประมาณ กลุ่มที่ 1
แนวทางพัฒนางานบริการวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มที่ 2
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการ : ศึกษากรณีคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา กลุ่มที่ 3 ด้านเลขานุการ
 

 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเลขานุการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการประสานงานพรรคฝ่ายค้าน

นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. แนวทางการแปลงแผนเชิงกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศึกษาเฉพาะกรณีการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายคณพล ตุ้ยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

4. การพัฒนางานวิชาการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ศึกษากรณีการจัดทำคำวินิจฉัยของประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

นายธีรวัฒน์ วงศาสุวรรณ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

5. การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ในที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรทุกคณะ

นางสาวสุดคะนึง ติษยาธิคม
กลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

6. แนวทางการปรับปรุงการบริการด้านการเงินของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร<

นางสาวสุพัตรา กบิลคาม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
สำนักการคลังและงบประมาณ

7. การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านพัสดุสิ่งพิมพ์ ของกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นายเสรี กอวงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์ และคลังสิ่งพิมพ์
สำนักการพิมพ์

8. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการของฝ่ายเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการเข้าร่วมประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ

นางศมนฤทัย อักษรมัต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสมาคมรัฐสภา และสมาคมเลขาธิการรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

9. การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลเพื่อการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ

นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1
สำนักวิชาการ

10. การพัฒนาการให้บริการห้องสมุดของกลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ

นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานห้องสมุด
สำนักวิชาการ

11. การพัฒนางานของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ : ห้องสมุดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวนิสา เหลืองทองคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิชาการ

12. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางวิชาการด้านการเกษตรแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นางสวีณา พลพืชน์
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
สำนักวิชาการ

13. การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับสตรี เด็ก และผู้สูงอายุ แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นางมาลินี คงรื่น
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักวิชาการ

14. การเพิ่มประสิทธิภาพงานให้บริการวิชาการของสำนักวิชาการ : ศึกษาเฉพาะการให้บริการทางกฎหมาย

นายทนงศักดิ์ สุระคำแหง
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
สำนักวิชาการ

15. การบริหารจัดการงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสิวาพร สุขเอียด
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาการ

16. การพัฒนาแนวทางการจัดการงานให้ทุนวิจัย ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางสาวอุษา โฆษิตตระกูล
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาการ

17. การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

นางสาวผดุง เหลืองประมวล
กลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

18. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของรัฐสภา

นายณัฐวัชร์ มังคละคุปต์
กลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ

19. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของกลุ่มงานระเบียบวาระ

นางสาวรุ่งนภา ขันธิโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบวาระ
สำนักการประชุม

20. การเพิ่มสมรรถนะของวิทยากร สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพิชญา มิ่งสุวรรณ
กลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย

21. การปรับปรุงระบบงานการยกร่างกฎหมายของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางจารุวรรณ สุขุมาลพงษ์
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สำนักกฎหมาย

22. การพัฒนางานยกร่างกระทู้ถามของสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางวิลาสินี สิทธิโสภณ
กลุ่มงานกฎหมาย 3
สำนักกฎหมาย

23. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการในคณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

นางบุณฑริกา ชุณหะนันทน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน และยาเสพติด
สำนักกรรมาธิการ 2

24. การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 1

ว่าที่ร้อยตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเอกสารอ้างอิง
สำนักกรรมาธิการ 3

25. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬา

นางฑิฆัมพร กาญจโนภาศ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักกรรมาธิการ 3

26. การพัฒนางานด้านวิชาการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น

นางพัชรินทร์ ปิณฑะคุปต์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม
สำนักกรรมาธิการ 2

27. การพัฒนางานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายบำรุง พันธุ์อุบล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักกรรมาธิการ 3

28. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 2

นายธวัชชัย เทพรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
สำนักกรรมาธิการ 2

29. การเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

นางสาวรินรัตน์ นฤภัยพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักกรรมาธิการ 3

30. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการด้านต่างประเทศของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

นายประสิทธิผล ยูวะเวส
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร ตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน
สำนักกรรมาธิการ 2

31. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

นายอรุณ ลายผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง
สำนักกรรมาธิการ 1

32. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ล่ามของเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักภาษาต่างประเทศ

นายชัยวัฒน์ สืบสันติวรพงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
สำนักภาษาต่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
33. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการข้อมูลทางวิชาการ ของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร นางศุภลักษณ์ แป้นพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร
สำนักกรรมาธิการ 2
34. การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา

นายณัฐกร อ่วมบำรุง
กลุ่มงานติดตามและประมวลผลงานของวุฒิสภา
สำนักวิชาการ

35. การเพิ่มประสิทธิภาพงานวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา

นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 2
สำนักกรรมาธิการ 1

36. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี วิศวกรรมความต้องการ (Requirements Engineering) นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
up

 

Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์ Upload: 15/6/2552