สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รุ่นที่ 1 | รุ่นพิเศษ | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6
   
** ผู้ใช้บริการสามารถอ่านเอกสารได้ที่ LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 - 11 กุมภาพันธ์ 2548
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1. กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกระทู้ถาม
สำนักการประชุม
2. กลยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร นางสุวภา ภู่แก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
สำนักบริหารงานกลาง
3. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน นายสานิตย์ โลหะชาละ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา
สำนักกรรมาธิการ 2
4. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นายประยุทธ อักษรมัต
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการตำรวจ
สำนักกรรมาธิการ 2
5. การควบคุมภายใน ด้านระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ และระบบพัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายประวิช ตั้งใจมั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
สำนักการคลังและงบประมาณ
6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นางศรีเงิน สุขาภิรมย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน
7. การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาอำนาจการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและอำนาจการไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นางบังอร มาลาศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
สำนักกรรมาธิการ 2

8. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในการปฏิรูประบบบริหารราชการของไทย นางสาวสุนทร รักเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
สำนักการคลังและงบประมาณ
9. การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ : การขึ้นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาววัลลภา บันทัดภันท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการทั่วไป
สำนักบริหารงานกลาง
10. การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยสภาผู้แทนราษฎร นางบุษกร กสิกร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2
สำนักการประชุม
11. การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ศึกษาเฉพาะกรณีการออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ นางนารีนารถ เหตานุรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชน สตรี
และผู้สูงอายุ
สำนักกรรมาธิการ 2
12. การบริหารโครงการระบบงานคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ศึกษาโครงการตามแผนพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสินีนาถ ดุลยสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ
13. การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร นางจิราวรรณ ชัยพานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
สำนักวิชาการ
14. การบริหารทีมงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ นางบุษราคำ เชาวน์ศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตเอกสาร
สำนักประชาสัมพันธ์
15. การบริหารแบบมืออาชีพศึกษาเฉพาะกรณีภาวะผู้นำ นางสาวขวัญเรือน สังข์ประไพ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารนิเทศ
สำนักประชาสัมพันธ์
16. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร นายอภิชาติ คำทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
17. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการอย่างมีประสิทธิภาพ นางวิไลลักษณ์ มณีโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการพาณิชย์
สำนักกรรมาธิการ 1
18. การประสานควบคุมงาน กลไกที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการกรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ประชาธิปไตย นางสาวอัจฉราฉวี นิ่มศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์
19. การพัฒนาคุณภาพชีวิต นางนวษร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
20. การพัฒนาทีมงาน นางสาวเบญจพร สันติชีวะเสถียร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ
21. การพัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ : กรณีการให้บริการสารสนเทศของสำนักกฎหมาย นางบุษกร วรรธนะภูติ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 3
สำนักกฎหมาย
22. การพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กรณีศึกษาหน่วยงานด้านวิชาการ นางสาวเยาวนิจ สุนนานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 2
สำนักวิชาการ
23. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร นางสาวพูลศรี อยู่แพทย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สำนักกรรมาธิการ 1
24. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในด้านทะเบียนประวัติ นางบุญพา เผ่าสำราญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สำนักบริหารงานกลาง
25. การเลือกนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ดุลยสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1
สำนักการประชุม
26. การศึกษาความเครียดของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 1 นางชลลดา กันคล้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
27. การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร นางสาววรรณวิภา ภูลสนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเลขานุการ ก.ร.
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.
28. เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิธีการฑูต
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
29. คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม นางอารีย์ อารีย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
สำนักกรรมาธิการ 3
30. ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน นางสาวจิรพรรณ กาญจนอุดม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
สำนักวิชาการ
31. แนวทางการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการรัฐสภา นางพรรษมน ไทยวัฒนานุกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการระบบคอมพิวเตอร
สำนักสารสนเทศ
32. แนวทางการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นางพรพิศ เพชรเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักกรรมาธิการ 3
33. บทบาทของคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรในการดำเนินการที่เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นางพรรณี เอมสุวรรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักกรรมาธิการ 2
34. บทบาททางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางเจนจิตต์ วรนิติโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานองค์การรัฐสภาอาเซียน
สำนักองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ
35. บทวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของ สว. ชุดปัจจุบันต่อแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของ สว.ชุดต่อไปในอนาคตตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ นายวิชัย ชาญอาวุธ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
36. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดจำนวนคณะกรรมาธิการประจำสภา นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
สำนักกรรมาธิการ 1
37. ปัญหาของกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ หรือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผู้แทนราษฎร นายสรศักดิ์ เพียรเวช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
38. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาการเมือง และการจัดตั้งองค์กรพัฒนาการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นายสามารถ คัมภิรานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
สำนักกรรมาธิการ 3
39. ผู้บริหารกับการควบคุมภายใน นางสาวปราณี เอกรัตนากุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
สำนักการคลังและงบประมาณ
40. ระบบการประกันคุณภาพหน่วยงานธุรการของสภาผู้แทนราษฎร นางสาวทยาวรรณ ศุภดิษฐ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
41. รัฐสภากับการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน : ศึกษากรณีการเปิดอภิปรายทั่วไปของสมาชิกรัฐสภา นายสมบัติ ทวีศิลป
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 2
สำนักกฏหมาย
42. สังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์กับการประชาสัมพันธ์ นางนุศรี ชัยสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อมวลชน
สำนักประชาสัมพันธ์
43. องค์กรควบคุมมิให้กฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ
สำนักงานเลขานุการ ก.ร.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
44. การทำงานเป็นทีม นางทวีพร เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
สำนักประชาสัมพันธ์
45. การบริหารการเปลี่ยนแปลง นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สำนักการต่างประเทศ
46. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในสายงานนิติการ (กรณีศึกษาเฉพาะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) นางจิราภา ทรัพยสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานญัตติ
สำนักการประชุม
47. การประเมินข้อสังเกตการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของวุฒิสภา นางวัชรี สินธวานุวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 1
สำนักกรรมาธิการ 1
48. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางอุบล คุณวุฒิฤทธิรณ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
49. การวางแผนและการจัดการงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐภายใต้บทบาทใหม่ของราชการไทย นางละออ ดุลยพิทักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อมวลชน
สำนักประชาสัมพันธ์
50. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายชาย เอี่ยมกระสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
51. การอนุมัติงบประมาณแผ่นดินของวุฒิสภา นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฎหมาย
52. ความยุติธรรมที่เข้าถึงง่าย ประหยัด และเป็นธรรม นายชาญชัย ปัญญากรณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประมวลผลงานของวุฒิสภา
สำนักวิชาการ
53. คุณธรรมและจริยธรรมเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต นางชนิดา ผลชอบ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรายงานการประชุม
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
54. เคล็ดลับสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขของนักบริหาร นางพิมพาวรรณ อูนากูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
สำนักกรรมาธิการ 3
55. แนวทางการปรับปรุงระบบการสรรหาบุคคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา นางสาวสุนันทา ทรงจำปา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพลังงาน
สำนักกรรมาธิการ 1
56. ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นางสาวมาลี พิลาหอม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานงบประมาณ
สำนักการคลังและงบประมาณ
57. ผลกระทบทั่วไปที่เกิดจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก (AVIAN IN FLUENZA) ในทัศนะของผู้บริหาร นางนิรันตสุข เริงรณอาษา
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการคมนาคม
สำนักกรรมาธิการ 1
58. ผู้นำที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา นางสาวพิชญา บุญนาม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สำนักบริหารงานกลาง
59. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับการลำดับศัพท์ของกฎหมาย นายวิบูลย์ เอี่ยมกระสินธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ
สำนักกรรมาธิการ 1
60. ภาวะผู้นำกับการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจการกรรมวุฒิสภาภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์
61. ยุทธการคลายเครียด นางสาวสุจินต์ ประเสริฐกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผน
62. วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร นางชนิดา เอื้อสุนทร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังพิมพ์
สำนักการพิมพ์
63. สภาวะการเป็นผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ นางสาวอุไรวรรณ ทั่งเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานสวัสดิการ
สำนักการคลังและงบประมาณ
up
รุ่นพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 กันยายน 2549
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1. การบริหารจดหมายเหตุรัฐสภาสู่ระดับสากล นางวิจิตรา วัชราภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือสนับสนุนภารกิจการประชุมของรัฐสภา : กรณีศึกษาว่าด้วยการระบุตัวบุคคลของสมาชิกรัฐสภา ร้อยเอกหญิงสุวัฒนา เหลืองไตรรัตน์
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การปรับปรุงระบบการกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานสังกัดรัฐสภา นางสาวศศิเพ็ญรัตน์ พลสนะ
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร.
4. การเฝ้าระวังความปลอดภัย นายทวี พวงทะวาย
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
5. การพัฒนากระบวนการนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายสิทธิชัย พิมเสน
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
6. การพัฒนาการขยายเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา นายถาวร จุลตามระ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
7. การพัฒนาการจัดการข้อมูลด้านบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
8. การพัฒนาคลังข้อมูล (Think Tank) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ นายบุญเรือง บูรภักดิ์
ที่ปรึกษาด้านการเมือง
9. การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

10. การพัฒนาประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในรัฐสภา

นางเพียงฤทัย โชติทัตต์
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
11. การพัฒนาประสิทธิภาพการแปลเอกสารของรัฐสภา : กรณีศึกษาสำนักภาษาต่างประเทศ รองศาสตราจารย์พรสม ศิริสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ
12. การพัฒนาประสิทธิภาพผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 ข้อ 109 นางพรรณิภา เสริมศรี
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3
13. การพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้ของสำนักกรรมาธิการ นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1
14. การพัฒนาระบบเครือข่ายจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ นางสาวยุพา ศิรประภาพร
ผู้อำนวยการสำนักรายการประชุมและชวเลข
15. การพัฒนาวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางศิษฎี หรุ่นศิริ
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ
16. การพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์
ผู้อำนวยการสำนักการพิมพ์
17. การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวจุไร เจริญสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน
18. การออกแบบห้องประชุมรัฐสภา นายอนุวัต ตันติวงศ์
กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร
19. งบประมาณเครื่องมือการบริหารของรัฐบาลและรัฐสภา (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) นางศุภมาส น้อยจันทร์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
20. งานด้านพิธีการทูตกับการต่างประเทศ นายณรงค์ รัตนะพร
ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
21. แนวทางการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางวนิดา มาศะวิสุทธิ์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
22. แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสุภารัตน์ วสะภาคย์
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
23. รัฐสภากับการต่างประเทศ นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
24. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : องค์กรแห่งการเรียนรู้ นายจเร พันธุ์เปรื่อง
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
25. การทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (2550 - 2555) นางละเอียด จุลตามระ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
26. การบริหารความรู้เพื่อพัฒนาด้านรายงานการประชุมและชวเลข : กรณีการเพิ่มพูนสมรรถนะในการจัดทำรายงานการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางชุลีพร ณ ลำพูน
ผู้อำนวยสำนักรายงานการประชุมและชวเลข
27. การบริหารจัดการการเงินการคลังภาครัฐแนวใหม่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางรัตนา ศรีสิยวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. การบริหารจัดการด้านการต่างประเทศในวุฒิสภา นายสุชาต อยู่ยอด
รองเลขาธิการวุฒิสภา
29. การพัฒนาการการดำเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางมัลลิกา ลับไพรี
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
30. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลงานคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา นายฉัตรไชย รอดประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 2
31. การพัฒนางานประชาสัมพันธ์ นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
32. การพัฒนาระบบการให้บริการตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
33. การพัฒนาศักยภาพของสำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวศศิธร ศรีสุจริต
ผู้อำนวยการสำนัการพิมพ์
34. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำคณะกรรมาธิการ นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3
35. การเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถงานด้านวิชาการให้แก่คณะกรรมาธิการ นายสิทธิพร สท้านไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา
36. การวิเคราะห์กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยสำนักบริหารงานกลาง
37. การวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ศึกษาเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง นางนรรัตน์ พิมเสน
รองเลขาธิการวุฒิสภา
38. แนวทางการตรวจสอบภายใน นางกอบแก้ว แสงทอง
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
39. แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางวิอร สวัสดิ์แก้ว
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
40. บทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา กับการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ นายนัฑ ผาสุข
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
41. พัฒนาการธรรมาภิบาลในวุฒิสภาหลังการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2540 นางวรารัตน์ อติแพทย์
รองเลขาธิการวุฒิสภา
42. สำนักภาษาต่างประเทศกับงานด้านต่างประเทศของรัฐสภา นางสาวอุตรา อมรฉัตร
ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ
up
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2549 - 16 กันยายน 2550
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข นายวีรยุทธ เจริญกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
สำนักกรรมาธิการ 3
2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนของคณะกรรมาธิการ นางสาวสายพิน รัตนเนตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
สำนักกรรมาธิการ 2
3. การปรับปรุงกระบวนงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว นางสาววราภรณ์ สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
สำนักรรมาธิการ 3
4. การพัฒนากฎ ระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล นายมาณิช อินทฉิม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎระเบียบ
สำนักเลขานุการ ก.ร.
5. การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของกลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักวิชาการ นางอารยะหญิง จอมพลาพล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 3
สำนักวิชาการ
6. การพัฒนาการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ สำนักประชาสัมพันธ์ นางอัจฉรา จูยืนยง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์
สำนักประชาสัมพันธ์
7. การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางพิมพ์ใจ สวัสดิ์พานิช
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักกรรมาธิการ 3
8. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านข้อมูลสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการการแรงงาน นางชยาทิตย์ ภาสบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการวางแรงงาน
สำนักกรรมาธิการ 3
9. การพัฒนาคุณภาพการยกร่างกฎหมาย นายสมชาติ ธรรมศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฏหมาย 3
สำนักกฏหมาย

10. การพัฒนาคุณภาพในการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรแสดงตนของบุคคลในวงงานรัฐสภา

นางสาวพรพิมล เป้าคำศรี
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ
สำนักบริหารงานกลาง
11. การพัฒนาประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลของรัฐสภา ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียม นางศิริพรรณ วณิคพันธุ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
12. การพัฒนางานข้อมูล เพื่อสนับสนุนบทบาทด้านต่างประเทศของรัฐสภาไทย นางสาวยลปิยา เทศถมทรัพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13. แนวทางการกำหนดสมรรถนะ เพื่อพัฒนางานด้านพิธีการทูตของรัฐสภา นางรุ่งอรุณ สังข์สวน
กลุ่มงานพิธีการทูต
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
14. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องของห้องสมุดรัฐสภา ศึกษาเฉพาะกรณี วารสารต่างประเทศ นางกัลยญาณี ฉุนฉลาด
กลุ่มงานห้องสมุด
สำนักวิชาการ
15. การพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ นางรุ่งนภา ศิริภาณุรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักพัฒนาบุคลากร
16. การพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายการสื่อสารข้อมูลของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล อาคารทิปโก้ นายปกาสิต จำเรือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักสารสนเทศ
17. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางสาวผ่องศรี เอื้อบุญกนก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาผู้แทนราษฎร
สำนักรรมาธิการ 1
18. แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นายวันชัย วรรณสว่าง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมายรายจ่ายประจำปี
สำนักกรรมาธิการ 1
19. การพัฒนาระบบการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการให้เป็นการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) นายนิพนธ์ เปรมกมล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการทหาร
สำนักกรรมาธิการ 2
20. การพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน นางสมถวิล จำนงนภรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน
สำนักกรรมาธิการ 3
21. การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของวิทยากร สำนักกฎหมาย นางปุณชรัสมิ์ ดวงรัตน์
กลุ่มงานกฎหมาย 2
สำนักกฎหมาย
22. การพัฒนาศักยภาพของผู้ช่วยเลขานุการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ นางนงนุช เศรษฐบุตร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม
สำนักกรรมาธิการ 1
23. การพัฒนาสายงานและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในราชการฝ่ายรัฐสภา นางสาวนงลักษณ์ สถิตย์เสถียร
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
สำนักเลขานุการ ก.ร.
24. การพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย 1
สำนักกฏหมาย
25. การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านวิชาการ นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักกรรมาธิการ 1
26. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม นางสาวจุฑามาศ สมากิจวิไลกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการการสังคม
สำนักกรรมาธิการ 1
27. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสนับสนุนคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม นางสาวยุพิน หงษ์วิหค
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
สำนักกรรมาธิการ 1
28. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงงานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นางสาวพิมพ์ใจ หลีสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการติกตามการบริหารงบประมาณ
สำนักกรรมาธิการ 1
29. การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในสายงานศึกษาเฉพาะกรณี : สายงานนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายเจษฎาพร นนทพันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาและฝึกอบรม
สำนักพัฒนาบุคลากร
30. การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของรัฐสภา นายคม แสงแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการรักษาความปลอดภัย
สำนักรักษาความปลอดภัย
31. การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านเลขานุการในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายทองคำ แก้วพรม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
สำนักการประชุม
32. การเพิ่มประสิทธิภาพการให้ทุนศึกษาต่อ นางสุภาวดี ขีดขิน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและประสานการพัฒนา
สำนักพัฒนาบุคลากร
33. แนวทางการพัฒนา : กรณีลักษณะงานเชิงวิชาการ นางสาวพรทิพย์ บูรณะขจรกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
สำนักเลขานุการ ก.ร.
34. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำหนังสือรายงานการประชุมสภา (ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักการพิมพ์) นางสาวปริศนา ถาวรยุทธ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีจัดการพิมพ์
สำนักการพิมพ์
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
35. การจัดทำเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย
สำนักกฎหมาย
36. การพัฒนาประสิทธิภาพการเบิก - จ่ายพัสดุ

นางสุวรรณา เกิดแก่น
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
สำนักการคลังและงบประมาณ

37. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบริการของบุคลากรในสำนักงานประธานวุฒิสภา นางทิติภา พวงทะวาย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและข้อมูล
สำนักงานประธานวุฒิสภา
38. การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานกับผู้บริหารระดับสูงฝ่ายการเมือง ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา ประสพสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
สำนักงานประธานวุฒิสภา
up

 

Home
Digital Object : กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 0 2244 1398
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์