สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ebook logo
บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue)

  เรื่อง ผู้เรียบเรียง
พฤษภาคม 2561
  ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลก จากการประชุม WEF 2018 รติมา คชนันทน์
  การพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ พิธุวรรณ กิคิคุณ
  กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย ณัฐพล ยิ่งกล้า
  แจ็ค หม่า ปักหมุดลงทุนในไทย ใครได้ ใครเสีย? อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โชคสุข กรกิตติชัย
  กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน : เวทีแห่งรัฐสภาในภูมิภาคอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  การคุ้มครองสัตว์เลี้ยงด้านสิทธิทางสังคมตามธรรมชาติ (social animals) ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
เมษายน 2561
  การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ อาริยา สุขโต
  สิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  แผนงานการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ ณิชชา บูรณสิงห์
     
มีนาคม 2561
  การปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายในประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  ความก้าวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของรัฐบาล ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐไทยในการต่อต้านการทุจริต พิธุวรรณ กิติคุณ
  การเพิ่มขึ้นของดัชนีชี้วัดอันดับคอร์รัปชันไทย ประจำปี 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  สหรัฐอเมริกากับแนวทางการย้ายสถานทูตและการรับรองเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของรัฐ รณชัย โตสมภาค
  เด็กนักเรียนกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สุริยา ฆ้องเสนาะ
  สกุลเงินดิจิทัลกับความผิดฐานลักทรัพย์ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
กุมภาพันธ์ 2561
  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ทิศทางการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
     
มกราคม 2561
  การสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมที่ดี มาลินี คงรื่น
  การใช้กลไกทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าซึ่งเกิดกับประชากรในวัยทำงาน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  กาสิโนประเทศญี่ปุ่น รติมา คชนันทน์
  50 ปี กับ 10 ชาติอาเซียน : เรามาไกลกันแค่ไหนแล้ว ยอดชาย วิถีพานิช
  ยาเสพติด : ปัญหาภัยแทรกซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Center: GCC 1111) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
ธันวาคม 2560
  เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รัฐจะนำไปไว้ในเงินคงคลัง อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การเลือกตั้งท้องถิ่น โชคสุข กรกิตติชัย
  บทบัญญัติด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  ไพรมารีโหวต: ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  แนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น ณิชชา บูรณสิงห์
  โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  "มาตรฐานคิวอาร์โค้ด" มิติใหม่ระบบการชำระเงินไทย หนึ่งก้าวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  คนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกรัฐสภา อรณิช รุ่งธิปานนท์
  การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC) โชคสุข กรกิตติชัย
  มลพิษทางแสงจากป้ายโฆษณาดิจิทัลเรืองแสงหรือจอแอลอีดี ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
พฤศจิกายน 2560
  เงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ณัฐพล ยิ่งกล้า
  Set Zero พาคนกลับบ้าน ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  "Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล)" การตลาดยุคใหม่: ทางรอดธุรกิจค้าปลีกไทย พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  Social Impact Bond กับการพัฒนา SMEs อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  บัตรแมงมุม บัตรร่วมเพื่อชีวิตยุคใหม่ อาริยา สุขโต
  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พิธุวรรณ กิติคุณ
  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
  เส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แดนชัย ไชวิเศษ
     
ตุลาคม 2560
  กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โชคสุข กรกิตติชัย
  มาตรฐานทางจริยธรรม : กลไกใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยอดชาย วิถีพานิช
  รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปฏิรูปตำรวจไทยกับความคาดหวังของประชาชน อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ : ก้าวใหม่ของการพัฒนาการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูง รณชัย โตสมภาค
  สมาชิกวุฒิสภา 250 คน มาอย่างไรและทำอะไร แดนชัย ไชวิเศษ
     
กันยายน 2560
  ความสามารถด้านนวัตกรรมไทยในการจัดอันดับของโลก รติมา คชนันทน์
  การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแท็กซี่ อาริยา สุขโต
  นโยบายประชารัฐ : แนวทางการจัดการขยะในประเทศไทย ณิชชา บูรณสิงห์
  การจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มประเทศอาเซียน โชคสุข กรกิตติชัย
  การใช้หน่วยโทษ (Penalty Unit) ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับความสำเร็จทางด้านอาชีวศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
     
สิงหาคม 2560
  มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ: แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  การใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  มาตรการคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การรับรองสิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วิชาญ ทรายอ่อน
  หน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560; กฎหมายเพื่อผู้บริโภค อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การควบคุมตรวจสอบคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ศรันยา สีมา
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  ทิศทางการปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  โพสต์ที่ต้องคิด กับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ อาริยา สุขโต
  บทบาทของรัฐสภากับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามรัฐธรรมนูญ 2560 อรณิช รุ่งธิปานนท์
     
กรกฏาคม 2560
  การจัดการศึกษาเด็กเล็กให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) พิธุวรรณ กิติคุณ
  แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แดนชัย ไชวิเศษ
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ยุทธศาสตร์ชาติการค้า ทางรอดเศรษฐกิจไทย รติมา คชนันทน์
     
มิถุนายน 2560
  แนวทางในการป้องกันการฆาตกรรมเด็กตามสิทธิของมารดาในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังคลอดบุตรตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รณชัย โตสมภาค
  รัฐธรรมนูญกับการศึกษาไทย บุศรา เข็มทอง
  คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พิธุวรรณ กิติคุณ
  กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อปราบการทุจริต ชงคชาญ สุวรรณมณี
  วินัยการเงินการคลังภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดินของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โชคสุข กรกิตติชัย
  รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการดำเนินนโยบายประชานิยม ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  คลินิกแก้หนี้: แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
     
พฤษภาคม 2560
  สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.) โชคสุข กรกิตติชัย
  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0" พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ
  ผลกระทบการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยไทยตามประชาคมอาเซียน (The consequences of changing term and semester dates in Thai Universities' academic year in order to comply with ASEAN standards) สุริยา ฆ้องเสนาะ
  จับตา สิงคโปร์ ขึ้นอันดับสองของโลกในการดึงดูดคนเก่งด้านเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจยุคดิจิทัล รติมา คชนันทน์
  อูเบอร์ (Uber) ความถูกใจที่ไม่ถูกต้อง อาริยา สุขโต
  ความสัมพันธ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนภายในประเทศ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  แนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ณิชชา บูรณสิงห์
  การให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การจัดการผลกระทบทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมที่มุนษย์สร้างขึ้น รณชัย โตสมภาค
  ศูนย์บริการประชาชนภาครัฐ: ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
เมษายน 2560
  ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยและอาเซียน : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายแรงงาน เชษฐา ทองยิ่ง
  ป.ป.ช. ประจำจังหวัด โชคสุข กรกิตติชัย
  กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว แอร์บีเอ็นบี (Airbnb) ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  การวิจัยและพัฒนา : บทบาทสำคัญสู่ความสำเร็จนวัตกรรม รติมา คชนันทน์
  ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
     
มีนาคม 2560
  การพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งระบบราง ก้าวที่มั่นคงของระบบรางของไทย อาริยา สุขโต
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันเครื่องบินและเพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมันหล่อลื่น กฤตกร จินดาวัฒน์
  แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง พ.ศ. 2558-2568 สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การลดลงของตัวชี้วัดอันดับคอร์รัปชั่นไทย โชคสุข กรกิตติชัย
  โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วิชาญ ทรายอ่อน
  แนวนโยบายแห่งรัฐตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559) ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
กุมภาพันธ์ 2560
  นโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับผลกระทบต่อไทย รติมา คชนันทน์
  โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  ฟินแลนด์กับความสำเร็จทางด้านการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ประโยชน์ของเถ้าลอยจากการผลิตกระแสไฟฟ้า: วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่ โชคสุข กรกิตติชัย
  ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News) พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มกราคม 2560
  คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 บุศรา เข็มทอง
  แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 กฤตกร จินดาวัฒน์
  การลงทะเบียนคนจนกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  Multiplier Effect นโยบายยอดนิยมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
     
ธันวาคม 2559
  การปฏิรูปการบริหารราชการเมืองพัทยา วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Kiosk) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ปัญหาการคอร์รัปชั่นของกลุ่มประเทศอาเซียน โชคสุข กรกิตติชัย
  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างปากีสถาน - ไทย (Pakistan - Thailand Free Trade Agreement: PATHFTA) กฤตกร จินดาวัฒน์
  สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การปฏิรูปการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป เชษฐา ทองยิ่ง
  การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
พฤศจิกายน 2559
  กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนซึ่งมีแนวโน้มก่ออาชญากรรมหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
     
ตุลาคม 2559
  มลพิษหมอกควันข้ามแดน ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การกำหนดและการยกเลิกให้ความผิดบางประเภทเข้ามาอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหาร พิธุวรรณ กิติคุณ
  แรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทย บุศรา เข็มทอง
  แรงงานเด็ก ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก ณัฐพล ยิ่งกล้า
  มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กฤตกร จินดาวัฒน์
  การปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย โชคสุข กรกิตติชัย
     
กันยายน 2559
  แนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย รณชัย โตสมภาค
  มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการลักลอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อบันทึกภาพสรีระร่างกายของบุคคลอื่น ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การหาเสียงฉบับโมเดลญี่ปุ่น โชคสุข กรกิตติชัย
  ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ กฤตกร จินดาวัฒน์
  ร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน: ทางรอดของเกษตรกรไทย ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา พิธุวรรณ กิติคุณ
     
สิงหาคม 2559
  การสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พิธุวรรณ กิติคุณ
  มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ณิชชา บูรณสิงห์
  รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โชคสุข กรกิตติชัย
     
กรกฎาคม 2559
  แนวโน้มและโอกาสการส่งออกไทยในตลาดโลก รติมา คชนันทน์
  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ) ศรันยา สีมา
  มิติใหม่ของศูนย์ดำรงธรรมภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิธุวรรณ กิติคุณ
  จับตาธุรกิจดาวรุ่ง และ ธุรกิจที่ควรเฝ้าระวัง ปี 2559 รติมา คชนันทน์
  เปรียบเทียบการออกประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
     
มิถุนายน 2559
  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การบริการแอปพลิเคชันภาครัฐสู่ช่องทางการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ พิธุวรรณ กิติคุณ
  อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ณัฐพล ยิ่งกล้า
  กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น โชคสุข กรกิตติชัย
  การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โชคสุข กรกิตติชัย
  ความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate Variability) สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
     
พฤษภาคม 2559
  รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสู่รัฐธรรมนูญฉบับถาวร อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร แดนชัย ไชวิเศษ
  ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบประชาคมอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) พิธุวรรณ กิติคุณ
  ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่กับการเมืองภาคประชาชน อรณิช รุ่งธิปานนท์
  มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ บุศรา เข็มทอง
  GPS อีกก้าวของการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ อาริยา สุขโต
  จับตาสระแก้ว นำร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับเออีซี รติมา คชนันทน์
  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อก่อโรคในมนุษย์ และสารพิษเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
     
เมษายน 2559
  ธนาคารสินค้าเกษตร : การปฏิรูปด้านการเกษตร สุภัทร คำมุงคุณ
  ร่างรัฐธรรมนูญกับสิทธิทางการศึกษา 12 ปี สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บุศรา เข็มทอง
  แนวทางการส่งเสริมการแปรขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ ณิชชา บูรณสิงห์
  พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) พิธุวรรณ กิติคุณ
  การชุมนุมสาธารณะ โชคสุข กรกิตติชัย
  กรณีพิพาทดินแดนรัฐซาบาห์ : อุปสรรคของประชาคมความมั่นคงอาเซียน ยอดชาย วิถีพานิช
  ปฏิรูปและจรรโลงกิจการพระศาสนา วิชาญ ทรายอ่อน
  การแก้ปัญหาการบริโภคอาหารขยะในประชากรกลุ่มที่เป็นเยาวชน รณชัย โตสมภาค
     
มีนาคม 2559
  การศึกษาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ราชบัณฑิตยสภา บุศรา เข็มทอง
  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. พิธุวรรณ กิติคุณ
  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand National Single Window : NSW) สู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วิชาญ ทรายอ่อน
  แนวทางกำหนดนโยบายในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รณชัย โตสมภาค
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  ยางพารา สวีณา พลพืชน์
  ที่มาของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง โชคสุข กรกิตติชัย
  การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สุริยา ฆ้องเสนาะ
     
กุมภาพันธ์ 2559
  ถอดบทเรียนของอาเบะโนมิกส์ : การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเป็นสิ่งสำคัญ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษจากเรือ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง บุศรา เข็มทอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โชคสุข กรกิตติชัย
  การประเมินผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พิธุวรรณ กิติคุณ
  กฎหมายคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น : อีกหนึ่งกฎหมายที่ช่วยบริหารจัดการการรับฝากสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร วันวิภา สุขสวัสดิ์
  ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  ปฏิรูปกองทุนยุติธรรม: มาตรการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ศรันยา สีมา
     
มกราคม 2559
  การใช้ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว (Single Gateway) วิชาญ ทรายอ่อน
  ทิศทางการแก้ไขและรับมือกับวิกฤตโลกร้อนระดับโลกจากการประชุม COP21 สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  แนวทางปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รณชัย โตสมภาค
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559 บุศรา เข็มทอง
  ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในไทย มาลินี คงรื่น
  มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ความสำคัญของการแนะแนวการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Target Rate) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ รติมา คชนันทน์
  การปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ทิศทางการค้า การลงทุนในเมียนมาหลังการเลือกตั้ง อาริยา สุขโต
  พลังงานสีเขียว : นโยบายผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ณิชชา บูรณสิงห์
  การปฏิรูปด้านการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร : การประกันภัยพืชผล สุภัทร คำมุงคุณ
  การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) พิธุวรรณ กิติคุณ
  กำไลอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์ควบคุมผู้กระทำความผิด ศรันยา สีมา
  เมื่อ “หยวน” ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้า SDRs ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบค่าจ้างเพื่อปฏิรูปวิถีชีวิตแรงงานไทย ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  การเข้าถึงระบบการเงินฐานรากของประเทศไทย จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  การปฏิรูปด้านพลังงาน อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
     
ธันวาคม 2558
  กฎหมายกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก บุศรา เข็มทอง
  กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ณัฐพล ยิ่งกล้า
  แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน พิธุวรรณ กิติคุณ
  ระบบรถไฟชินคันเซ็น : สุดยอดแห่งเทคโนโลยีความปลอดภัยทางราง อาริยา สุขโต
  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ : โครงการสนับสนุนสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  การถอดถอนออกจากตำแหน่ง แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ณัฐพล ยิ่งกล้า
  ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติ แดนชัย ไชวิเศษ
  ไอเอส (IS) : กลุ่มก่อการร้ายที่โลกต้องจับตามอง ยอดชาย วิถีพานิช
  ข้อเสนอขององค์กรอิสระต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โชคสุข กรกิตติชัย
  คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โชคสุข กรกิตติชัย
     
พฤศจิกายน 2558
  ป่าไม้ : แหล่งกำเนิดและความสมดุลของชีวิต สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  คาร์บอนเครดิตกับปัญหาทางกฎหมาย บุศรา เข็มทอง
  แรงงานไทยปรับตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ AEC มาลินี คงรื่น
  วิเคราะห์ จุดต่าง ประชารัฐ-ประชานิยม รติมา คชนันทน์
  เหตุใดต้องยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 วันวิภา สุขสวัสดิ์
  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม: การปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ร่างพระราชบัญญัติมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง : การปฏิรูปด้านกลไกและการบริหารจัดการ สุภัทร คำมุงคุณ
  รถยนต์พลังงานไฟฟ้านวัตกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม ณิชชา บูรณสิงห์
  การควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการตลาดออนไลน์ รณชัย โตสมภาค
  รัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะเดียวกันไม่ได้ แดนชัย ไชวิเศษ
  ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ พิธุวรรณ กิติคุณ
  “หน้าที่ของรัฐ” แนวคิดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
     
ตุลาคม 2558
  ปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ วิชาญ ทรายอ่อน
  ธนาคารแรงงาน เชษฐา ทองยิ่ง
  การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ
  การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ อาริยา สุขโต
  การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต: ภาคส่วนราชการ วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) โชคสุข กรกิตติชัย
  การศึกษาของเด็กปฐมวัย หัวใจสำคัญของการศึกษา สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: ปัญหาสำคัญที่สังคมละเลย ศรันยา สีมา
  หลอด LED: นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ณิชชา บูรณสิงห์
  ความปรองดอง : ก้าวแรกของการปฏิรูปประเทศ สุเทพ เอี่ยมคง
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  ย้อนรอย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย : การศึกษาเตรียมการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.... สวีณา พลพืชน์
     
กันยายน 2558
  คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) โชคสุข กรกิตติชัย
  ค่าเงินบาทกับระบบเศรษฐกิจไทย ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดเขตปลอดภัยสำหรับเด็กเพื่อลดอัตราเสี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ศิริชนก วิริยเกื้อกูล
  ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของไทย สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  ความผันผวนของตลาดหุ้นจีน ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  การพัฒนากฎหมายเพื่อรณรงค์การให้นมแม่ : การปฏิรูประบบสุขภาพ รณชัย โตสมภาค
  หญ้าพลังงาน : หญ้าเนเปียร์ ณิชชา บูรณสิงห์
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 : แก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ มาลินี คงรื่น
  แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในรัฐธรรมนูญ บุศรา เข็มทอง
     
สิงหาคม 2558
  ปัญหาขอทานเด็ก : ผลพวงของการพัฒนาที่ไม่สมดุล ณิชชา บูรณสิงห์
  จริยธรรมในภาคธุรกิจ สิฐสร กระแสร์สุนทร
  การยุบพรรคการเมือง ชงคชาญ สุวรรณมณี
  บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอนจบ) ยอดชาย วิถีพานิช
     
กรกฎาคม 2558
  การประมงที่ผิดกฎหมาย จากวิกฤติสู่การปฏิรูปประเทศ วิริยะ คล้ายแดง
  วิกฤติหนี้กรีซ ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  AIIB : แหล่งเงินทุนใหม่ของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการ นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  ปาล์มน้ำมัน : ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตไฟฟ้า ณิชชา บูรณสิงห์
  เพศสภาพ วิชาญ ทรายอ่อน
  ร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย : แนวทางแก้ไข สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียนของอินโดนีเซีย ฐากูร จุลินทร
  ความเหลื่อมล้ำ อติวิชญ์ แสงสุวรรณ
  บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา 111 (8) ของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ตอน 1) ยอดชาย วิถีพานิช
  ลี กวน ยู : ความสำเร็จของการสร้างชาติด้วยการเมือง พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มิถุนายน 2558
  เงินคงคลัง ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
  งบประมาณสองขา อานันท์ เกียรติสารพิภพ
  เงินแผ่นดิน ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ
  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์
  คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการโดยระบบคุณธรรม วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
  ความท้าทายการเปลี่ยนแปลงของแรงงานภาคการเกษตร สุภัทร คำมุงคุณ
  การส่งออกของไทยในปัจจุบัน ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  จังหวัดจัดการตนเอง : แนวคิดในการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น ศรันยา สีมา
  เดินหน้าแก้ไขปัญหาสหกรณ์ประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช
  ผลกระทบของสารเคมีการเกษตรต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค : แนวทางใน การควบคุมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชเพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ประกอบการ ภาคเกษตรกรรมและผู้บริโภค รณชัย โตสมภาค
     
พฤษภาคม 2558
  การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC : การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน วิชาญ ทรายอ่อน
  คณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ โชคสุข กรกิตติชัย
  อาชีวะก้าวไกล ไทยก้าวหน้า สุริยา ฆ้องเสนาะ
  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... การปฏิรูปเพื่อความโปร่งใสและสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์
  ลี กวน ยู : กรณีศึกษาความสำเร็จทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ รติมา คชนันทน์
  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  แลทวาย : ใครได้ประโยชน์ อาริยา สุขโต
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในประเทศไทย บุศรา เข็มทอง
  เด็กถูกทอดทิ้ง : ปัญหาที่สังคมต้องเยียวยา ณิชชา บูรณสิงห์
     
เมษายน 2558
  เซลล์แสงอาทิตย์พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน ณิชชา บูรณสิงห์
  การปฏิรูปกีฬาไทย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
  แนวทางการสร้างความปรองดองตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม สุเทพ เอี่ยมคง
  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน สิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์
  การแก้ไขปัญหาการทุจริตผ่านบทเรียนของสิงคโปร์ ฐากูร จุลินทร
  แนวคิดเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ได้จริงหรือ ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  บทบาทของครูไทยในศตวรรษที่ 21 สุริยา ฆ้องเสนาะ
  การควบรวมหรือยกสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นดิน วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
     
มีนาคม 2558
  การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รติมา คชนันทน์
  สังคมไทยกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปิยะวรรณ ปานโต
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
  การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) อริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
  การเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย สิฐสร กระแสร์สุนทร
  กฎหมายกับการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกจ้าง ณัฐพล ยิ่งกล้า
  การเลือกตั้งแบบประเทศเยอรมนี ชงคชาญ สุวรรณมณี
  การบริหารจัดการขยะ : กรณีจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร ณิชชา บูรณสิงห์
  ถนนยางพารา : ทางรอดทางเลือกชาวสวนยาง อาริยา สุขโต
     
กุมภาพันธ์ 2558
  การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง วัชราภรณ์ จุ้ยลำเพ็ญ
แดนชัย ไชวิเศษ
  เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) เพื่อการปฏิรูปภาคเกษตร วิริยะ คล้ายแดง
  การทุจริตเชิงนโยบาย อัญชลี จวงจันทร์
  วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) ดวงรัตน์ ประจักษ์ศิลป์ไทย
  ติดตามความก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ วันวิภา สุขสวัสดิ์
  การปฏิรูปประเทศไทยกับทิศทางการพัฒนา SMEs รติมา คชนันทน์
  กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างเสริมสุขภาพในทุกนโยบายของรัฐ (การปฏิรูปด้านสาธารณสุข) รณชัย โตสมภาค
  การปฏิรูประบบราชการ พิธุวรรณ กิติคุณ
     
มกราคม 2558
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งควรสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่ แดนไช ชัยวิเศษ
  การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย สุภัทร คำมุงคุณ
  มูลเหตุของการมีวุฒิสภาและที่มาของสมาชิกวุฒิสภา อรณิช รุ่งธิปานนท์
  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นารีลักษณ์ ศิริวรรณ
  รถไฟฟ้า 10 สาย : ระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย
     
ธันวาคม 2557
  การสร้างความปรองดอง : แสงสว่างส่องนำทางสังคมไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  นโยบายด้านสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของคนไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านสาธารณสุข กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านเด็กและเยาวชน : ปัญหาวัยรุ่นติดเหล้า กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปสื่อ : เสรีภาพของสื่อมวลชน กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
     
พฤศจิกายน 2557
  บัณฑิตไทย ไม่โกง วิมลรักษ์ ศานติธรรม
  เขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ชายแดนกับการรองรับ AEC กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  รถไฟรางคู่ : การปฏิรูประบบรางสุ่การพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  การปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  การปฏิรูปชาวนาไทย กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  การจัดตั้งสำนักงบประมาณรัฐสภาของไทย สิวาพร สุขเอียด
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์
     
 

 

     

home
รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 0 2244 1398
Upload : 3/12/2558 |
Last updated : 18/5/2561